Loading
Corporate video

前上料开卷机

首页 / 消费卷纸生产线 / 开卷架
UF125

 • 最高速度: 600 m/min
 • 最大母卷直径: 1250 mm
 • 退卷皮带: 2
 • 装料臂提升: 气动

UF160

 • 最高速度: 600 m/min
 • 最大母卷直径: 1600 mm
 • 退卷皮带: 2
 • 装料臂提升: 液动

UF180

 • 最高速度: 600 m/min
 • 最大母卷直径: 1800 mm
 • 退卷皮带: 3
 • 装料臂提升: 液动

UF200

 • 最高速度: 600 m/min
 • 最大母卷直径: 2000 mm
 • 退卷皮带: 4
 • 装料臂提升: 液动


注意:可应要求提供不同的技术功能

需要更多信息


需要有关的信息 前上料开卷机